Kalendarium wyborów samorządowych 2018.

 

14 sierpnia - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił datę wyborów samorządowych. Start kampanii wyborczej.

6 września - Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

11 września - Powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

17 września - Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

17 września - Do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.

21 września - Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

21 września - Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

26 września - Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

26 września - Do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

28 września - Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

1 października - Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.

1 października - Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych.

1 października - Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

8 października - Rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

8 października - Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

Od 8 października do 19 października - Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

12 października - Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

16 października - Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

19 października o godz. 24:00 - Zakończenie kampanii wyborczej.

20 października - Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

21 października w godz. 7:00–21:00 - Głosowanie.

 4 listopada - Druga tura wyborów na wójtów i burmistrzów.

 

--- Reklama ---

--- Reklama ---

Wyszukiwarka